Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

0747 d34a 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

May 25 2015

0581 65ad 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakasjencja kasjencja

May 15 2015

7649 950f 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialugola lugola
3055 61b8 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialugola lugola
4140 9e26 420
Reposted fromkasjencja kasjencja vialugola lugola
6012 5539 420
Reposted fromrol rol vialugola lugola

May 06 2015

2358 6bdc 420
Reposted fromkaraibski karaibski viasz4kal sz4kal

May 03 2015

5166 35b9 420
Reposted fromsz4kal sz4kal viaifyouleave ifyouleave
2645 ba26 420
Reposted fromarwen arwen viaifyouleave ifyouleave
8769 083d 420
takie coś mi się marzy!
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaifyouleave ifyouleave

April 29 2015

Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie

April 25 2015

1918 b86d 420
Reposted fromundertow undertow vianosmile nosmile
9849 a5c1 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianosmile nosmile
0135 765b 420
1919 5886 420
Reposted fromAdasyd Adasyd vianosmile nosmile

April 15 2015

5425 956d 420
5832 feba 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

April 10 2015

Play fullscreen
Minęła dziesiąta i kończy się dzień.
I nie wiem jak Twój, ale mój był taki dobry!
To był taki dobry dzień!
że hej! :)

April 09 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl