Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

2695 4459 420
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin

Our own roof

w (nie)odpowiednim miejscu o (nie)odpowiednim czasie. Czyli trochę ironii w życiu. Senty-lamenty.

June 24 2015

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Kafka
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viashutters shutters
2672 bd84 420
Reposted fromdurchdieblume durchdieblume viateaholic teaholic
2891 edaa 420
Reposted fromirmelin irmelin viateaholic teaholic

June 23 2015

Zdarzają się tego rodzaju spotkania, nawet z zupełnie nieznajomymi ludźmi, którymi zaczynamy się interesować tak jakoś nagle, niespodzianie, zanim zamienimy choćby jedno słowo.
— "Zbrodnia i kara" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viateaholic teaholic

June 19 2015

4168 7fdb 420
Reposted fromteaholic teaholic viaprotemploracja protemploracja
2230 ed9a 420

June 18 2015

1276 ffeb 420
tea :)
Reposted fromIriss Iriss
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja

June 14 2015

Jak widoki zza pociągu szyb, zlewam się w jeden ciąg- to, co wczoraj z tym, od czego minął rok.

Tyłem do kierunku wszystko widać wspak.
— Pustki

June 08 2015

7566 1032 420
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromrol rol

June 07 2015

0208 8457 420
Reposted fromoblivions oblivions viastulte stulte

June 03 2015

9873 d497 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

May 31 2015

Reposted fromthetemple thetemple
3987 6092 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathetemple thetemple

May 28 2015

1437 0356 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
2564 daae 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl